قرارداد بانکی و نحوه وصول دین از محل وثیقه یا رهن

در خلاصه امر باید گفت 6 ماه این فر آیند زمان خواهد برد:

بند نخست : تهیه فرم تقاضانامه صدور اجرائیه دفترخانه و تکمیل آن

ابتدا می بایست نسبت به تهیه اوراق چاپی با عنوان تقاضانامه صدور اجرائیه دفترخانه ( پیوست 1 ) که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر شده اقدام نمود .

تکمیل تقاضانامه به شرح ذیل صورت می پذیرد :

در بند الف و ب تاریخ و شماره صادره (مشابه نامه های صادره شعبه ) درج می گردد . در بندهای ج ، د ، ه به ترتیب شماره دفترخانه ، حوزه ثبتی و شماره و تاریخ سند رهنی که هر سه در قسمت فوقانی اسناد درج شده قید می گردد .

در بند ح نام متعهد به طور کامل و به استناد مشخصات شناسنامه / اساسنامه قید می گردد . در صورتی که متعهد و راهن متمایز باشند می بایست ابتدا مشخصات متعهد و سپس مشخصات راهن درج شود . به طور مثال : شرکت الف-(متعهد) و آقای ب (راهن ) . هم چنین در بندهای مربوطه نشانی افراد به ترتیب درج می گردد.

در بند ی مبلغ اجرائیه به شرح ذیل درج می گردد :

در تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه می بایست به ترتیب مبالغ 1. اصل (مانده مطالبات ) 2. فرع و جریمه تاخیر از سررسید تا روز صدور اجرائیه 3. جریمه تاخیر روزانه قید می گردد . در سایر تسهیلات که سود قطعی است می بایست به ترتیب 1. مانده بدهی مشتری ( مانده مطالبات معوق در سیستم شعبه ) 2. فرع ( جرایم تاخیر متعلقه تا روز صدور اجرائیه ) 3. جریمه تاخیر روزانه .

بند ک معمولا با عبارتی شبیه به « متعهد / متعهدین از پرداخت بدهی خود امتناع می نماید » تکمیل می شود و در بند بعد مجموع مبالغ مذکور در بند ی درج می گردد . در انتها نیز مهر و امضای مجاز امضاداران شعبه درج می گردد . بندهای ن الی ث توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند تکمیل می شود .

نکته : شعب می بایست توجه نمایند که دفترخانه ، تاریخ تحویل اجرائیه را به طور صحیح درج نماید . زیرا تاریخ مذکور مبدا مهلت زمانی مقرر جهت صدور اجرائیه توسط رفتر اسناد رسمی است .

بند دوم : تحویل تقاضانامه و اخذ رسید از دفتر اسناد رسمی :

پس از تکمیل اجرائیه به شرح مذکور ، اجرائیه صادره به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند تحویل داده می شود و دفترخانه مکلف است قسمت خط چین برگ اجرائیه ( پیوست 1 ) پس ار درج امضا و مهر برجسته به نماینده بانک تحویل دهد .

بند سوم : آغاز عملیات اجرایی :

به موجب ماده 4 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، دفتر اسناد رسمی مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ مندرج در تقاضانامه نسبت به صدور اجرائیه و ارسال آن به اداره ثبت اقدام و رسید دریافت نماید . در این زمان عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود .

بند چهارم : اخذ شماره کلاسه اجرایی :

پس از ارسال اجرائیه از دفتر اسناد رسمی به اجرای ثبت ، واحد مذکور نسبت به تشکیل پرونده اقدام و شماره کلاسه اجرایی تخصیص داده شده را  به دفتر اسناد رسمی جهت ارسال به بانک تحویل می دهد . لذا بانک با اخذ شماره کلاسه مذکور از دفتر اسناد رسمی ، بعد از آن به طور مستقیم با اجرای ثبت جهت پیگیری اجرائیه صادره مکاتبه می کند .

بند پنجم : ابلاغ اجرائیه :

در این مرحله اجرای ثبت ، پرونده اجرایی را برای ابلاغ به مامور اجرا تسلیم نموده و در صورتی که محل اقامت متعهد در حوزه دیگر باشد ، برگ اجرایی ظرف مدت 24 ساعت به ثبت محل اقامت متعهد ارسال می گردد . مامور اجرا مکلف است ظرف 24 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه ، یک نسخه را به متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ از وی امضا بگیرد.

اگر متعهد ، از رویت یا امضای اجرائیه امتناع کند ، مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی می نماید و در صورتی که متعهد حضور نداشته باشد ، اجرائیه به یکی از بستگان وی ابلاغ می شود و هرگاه این شخص در محل نباشد یا رسید ندهند مامور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر یادداشت نماید .

در مورد شرکت ها اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضا ابلاغ می شود و درخصوص وزارتخانه ها و ادارات دولتی توسط پست برای مسئول وزارتخانه یا اداره مربوطه ارسال و پس از گذشت 10 روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی به پست ، اجرائیه ابلاغ شده محسوب می گردد.

شایان ذکر است درصورت عدم شناسایی نشانی مدیون و راهن مراتب طی اخطاریه ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی به بانک اعلام و بانک می بایست درخواست نشر آگهی را کتبا به اداره سوم اجرا ارسال نماید .

بند ششم : پیگیری استعلامات ثبتی و درخواست ارزیابی :

پس از ابلاغ ، اداره سوم اجرای ثبت با ارسال اجرائیه به اداره ثبت محل وقوع ملک نسبت به اخذ استعلام از اداره ثبت مربوطه اقدام  و هزینه های لازم جهت انجام استعلام جریان ثبتی را به بانک اعلام خواهد نمود .  پس از گذشت حدود یک ماه از تاریخ صدور اجرائیه نماینده بانک با مراجعه به واحد پیگیری اداره سوم اجرای ثبت ( واقع در چهارراه جهان کودک ) نسبت به پیگیری روند اجرایی پرونده اقدام و پاسخ اخذ شده را در پرونده مدیون نگهداری می نماید . جهت تسریع در اخذ استعلام مذکور نماینده بانک می تواند با مراجعه به اداره ثبت مربوطه پاسخ استعلام را به اداره سوم اجرا تحویل نماید .

پس از وصول استعلامات ثبتی بانک می بایست به صورت مکتوب درخواست ارزیابی ملک را به اداره سوم اجرا( واحد ثبت نامه) تقدیم نماید . اداره سوم اجرا پس از دریافت پاسخ استعلام و درخواست بانک از میان کارشناسان رسمی دادگستری فردی را به منظور برآورد ارزش ملک ترهین شده تعیین نموده و مبلغ دستمزد کارشناسی مذکور را به بانک اعلام می نماید .شعبه پس از واریز دستمزد کارشناس به حساب کانون کارشناسان دادگستری، مبلغ پرداختی را به حساب هزینه پیگیری و وصول پرونده مطالباتی مورد نظر ثبت و مراتب را به کارشناس تعیینی اعلام نماید .

پس از واریز دستمزد کارشناسی و ارائه اصل فیش به کارشناس تعیینی شعبه می بایست به منظور تعیین زمان مراجعه به محل ملک هماهنگی های لازم را با کارشناس رسمی دادگستری به عمل آورد و تصویر خوانای مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی که شامل 1.کپی سند مالکیت 2.گزارش ارزیابی اولیه 3.پروانه ساخت و پایان کار 4. تصویر جریان ثبتی می باشد را در اختیار کارشناس قرار دهد .

ارزیابی مورد وثیقه توسط کارشناس می بایست در معیت نماینده شعبه صورت پذیرد . در صورتی که به دلایلی از قبیل بسته بودن محل ، ممانعت از ورود و … بازدید از ملک میسر نگردد ، نماینده شعبه و کارشناس می بایست در زمان دیگری به محل مراجعه نماید . درصورتیکه در مرحله دوم هم انجام ارزیابی صورت نپذیرفت مراتب به اداره ثبت اطلاع و با مجوز مرجع مذکور ارزیابی از بیرون ملک صورت می پذیرد .

پس از ارزیابی ملک توسط کارشناس ، اداره سوم اجرای ثبت صورتجلسه ارزیابی را طی نامه ای تحت عنوان « اخطار ماده 101 آیین نامه اجرای اسناد رسمی » به مدیون /راهن و رونوشت آن را به بانک ابلاغ می نماید . چنانچه بانک یا مدیون / راهن به مبلغ ارزیابی اعتراض داشته باشند ، 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطار مذکور فرصت دارند تا نسبت به آن اعتراض نمایند . درصورتیکه مدیون/راهن یا بانک نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشند ، پرداخت دستمزد کارشناس تجدید نظر به عهده معترض خواهد بود.

بند هفتم : درخواست مزایده :

شعبه پس از دریافت رونوشت اخطار ماده 101 و در صورت عدم اعتراض به مبلغ ارزیابی ملک می بایست بلافاصله درخواست برگزاری مزایده فروش ملک را به اداره سوم اجرای ثبت کتبا اعلام نماید . در نامه ارسالی به اداره سوم ، باید وضعیت بیمه بودن یا نبودن ملک و تاریخ انقضای بیمه نامه (در صورت بیمه بودن ) اعلام گردد . در این نامه همچنین باید نماینده بانک جهت حضور در جلسه مزایده به اجرای ثبت معرفی شود . نماینده شعبه باید پس از ارسال نامه به اجرای ثبت ، مستمرا صدور آگهی مزایده را از اجرای ثبت پیگیری نماید .

اداره سوم پس از درخواست مزایده از شعبه بانک آگهی مزایده را با رونوشت به نماینده دادستان و اداره توزیع آگهی های دولتی به شعبه مربوطه ارسال می نماید . نماینده شعبه موظف است با مراجعه به اداره تمرکز و توزیع آگهی های دولتی واقع در خیابان شهید مطهری ، خیابان جم نسبت به انتشار آگهی در یکی از روزنامه های محلی به انتخاب آن اداره اقدام و همچنین هماهنگی های لازم با نماینده دادستان جهت حضور در جلسه مزایده معمول نماید .

در تاریخ برگزاری مزایده که در سالن مزایده اداره سوم اجرای ثبت برگزار می گردد نماینده شعبه موظف است به محل مذکور مراجعه و در جلسه مذکور شرکت نماید .در پایان جلسه مزایده صورتجلسه با امضای رئیس اداره سوم ، نماینده دادستان و نماینده بانک در سه نسخه تنظیم و یک نسخه تحویل نماینده بانک می گردد .

در صورتی که ملک موضوع مزایده در جلسه مزایده به فروش نرسد نماینده بانک می بایست مطابق مجوزهایی که اخذ نموده و مقررات جاری بانک ، اقدام به تملک شش دانگ یا شراکت در ملک موضوع مزایده نماید .

در صورت تصمیم به تملیک شش دانگ یا شراکت در ملک موضوع مزایده ، نماینده بانک می بایست فیش های مربوطه را از اداره سوم اجرای ثبت جهت پرداخت حق مزایده ، پرداخت نیم عشر اجرایی و پرداخت مابه التفاوت ارزش پایه ملک و مطالبات بانک ( در صورتی که ارزش پایه ملک بیشتر از مطالبات بانک باشد ) .

اجرای ثبت به استناد اجرائیه صادره نسبت به محاسبه نیم عشر اجرایی اقدام و مبلغ مذکور را به بانک اعلام می نماید . لذا بهتر است به جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه احتمالی درخصوص مبلغ اعلامی ، ابتدا محاسبه مربوطه کنترل و در صورت مطابقت ، نیم عشر متعلقه طی یک فقره چک بانکی در وجه اجرای ثبت ارسال گردد. در صورت وجود مغایرت ، می بایست نحوه محاسبه نیم عشر ، کتبا از اجرای ثبت استعلام گردد.

بند هشتم : اخذ پیش نویس ، تعیین دفتر اسناد رسمی و انتقال اجرایی :

در این مرحله نماینده بانک ابتدا نسبت به اخذ پیش نویس سند انتقال اجرایی اقدام می نماید سپس کمیسیون تقسیم اسناد یا اجرای ثبت ، حسب مورد نسبت به معرفی دفتر اسناد رسمی اقدام و دفترخانه مذکور ، استعلام های لازم جهت انتقال ملک را از بانک مطالبه می نماید .

نماینده بانک می بایست نسبت به اخذ پاسخ استعلام های لازم جهت انتقال ملک از مراجع مربوطه از جمله اداره ثبت ، شهرداری و دارایی اقدام و پس از انجام تشریفات قانونی و تحویل مدارک به دفترخانه در روز اعلام شده از سوی دفترخانه برای امضای اسناد در دفترخانه حضور یابد .

گفتار دوم نحوه وصول مطالبات و تقاضای صدور اجرائیه به استناد قراردادهای لازم الاجرا ( قرارداد داخلی تسهیلات ) موضوع ماده 15 قانون عملیلت بانکی بدون ربا

  همانطور که در تعاریف ذکر گردید ، قراردادهای داخلی تسهیلات به موجب قانون ( ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ) با آنکه عادی هستند ، درحکم اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند . لازم به توضیح است که وصول طلب به استناد سند یا قرارداد عادی (نظیر رسید پرداخت وجه ) مستلزم مراجعه به محاکم دادگستری ، طرح دعوی ، طی تشریفات رسیدگی ، اخذ حکم و در نهایت درخواست صدور اجرائیه و اجرای حکم است . حال آنکه وصول طلب به استناد قرارداد های رسمی که لازم الاجرا هستند و نیز قراردادهایی که مطابق ماده 15 قانون مذکور تنظیم گردیده ( که در حکم لازم الاجرا هستند) به ترتیب از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و دوایر اجرای ثبت بدون تشریفات قضایی انجام می شود .

بند نخست : تهیه و تکمیل فرم تقاضانامه صدور اجرائیه (پیوست 2 )

  1. مشخصات قرارداد داخلی (شماره و تاریخ انعقاد قرارداد ) در تقاضانامه ذکر شود . 2.مشخصات سجلی( درخصوص اشخاص حقیقی ) و مشخصات ثبتی (درخصوص اشخاص حقوقی ) و اقامتگاه استفاده کننده از تسهیلات و ضامنین آنها را طبق مندرجات داخلی در ردیف مربوطه قید گردد . 3. مشخصات شعبه تسهیلات دهنده و نشانی آن در ردیف مربوطه قید گردد.4. میزان مطالبات بانک (وفق مندرجات قرارداد ) اعم از اصل ، سود ، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تخلف مشتری تا تاریخ تنظیم و تکمیل برگ تقاضانامه و سایر هزینه های قانونی در ردیف مربوطه درج گردد.

بند دوم : تسلیم فرم تقاضانامه صدور اجرائیه و اخذ رسید

 در این مرحله می بایست فرم اجرائیه تکمیل شده به انضمام اصل قرارداد داخلی مستند صدور اجرائیه را در تهران به اداره دوم اجرای اسناد رسمی (واقع در چهارراه جهان کودک ) و در شهرستان ها به ادارات کل اجرا تسلیم نماید . لذا قبل از تقدیم اصل قرارداد به اجرای ثبت باید یک نسخه تصدیق شده از آن را در پرونده مربوطه بایگانی نمود. اجرای ثبت پس از اخذ اجرائیه و قرارداد مربوطه قسمت خط چین شده آن را که قبلا توسط اجرا تکمیل شده با درج مهر برجسته و امضا تحویل نماینده بانک می دهد .

بند سوم : ابلاغ اجرائیه

در اداره دوم اجرای ثبت اجرائیه های واصله به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت شده و پرونده اجرائی جهت ابلاغ به مامور اجرا تسلیم می گردد .مامور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه ، یک نسخه را به مدیون / مدیونین تسلیم و نسخه دیگر را با ذکر تاریخ از وی امضا بگیرد . مدیون/ مدیونین از تاریخ ابلاغ اجرائیه می باید ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نماید و یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند که اجرای سند میسر گردد .

بند چهارم : نحوه وصول طلب

در ابتدا بانک می بایست ضمن بهره گیری از اطلاعات موجود در پرونده تسهیلات نسبت به شناسایی اموال و دارایی های مدیون / مدیونین اقدام نماید. پس از ابلاغ اجرای ثبت نحوه وصول طلب را از بانک استعلام می نمایند ، یعنی بانک باید به اداره دوم اجرای ثبت اعلام نماید که در نظر دارد از چه طریقی به وصول مطالبات خود اقدام نماید .

پس از بازداشت اموال معرفی شده ، ارزیابی و قطعیت آن موجبات مزایده اموال بازداشت شده فراهم می شود . عملیات مزایده مشابه عملیات مزایده اموال رهنی انجام می گردد.

بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:

  • دعوا مستند به سند رسمی باشد.
  • خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
  • در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
  • خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تقاضانامه صدور اجراییه، توسط اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده می‌شود و بر اساس آن، اجرای ثبت ظرف مهلت قانونی، اجراییه صادر می‌کند. السان عنوان کرد: پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن یا ضامنان، این اشخاص «باید ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهند یا مالی معرفی کنند که اجرای سند را میسر کند.» (ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)

در صورت عدم اجرای ارادی اجراییه از سوی متعهد یا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق آنها و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق می‌رسد.وی در ادامه بیان کرد: در مورد مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی میان بانک‌ها و مشتریان، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک را مکلف می‌سازد که علاوه بر اصل طلب، نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و سایر هزینه‌ها اقدام کنند.


مقایسه قرارداد بانکی با اسناد تجاری در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی هیچ منطقی ندارد، اظهار کرد: قرارداد بانکی هرگز در زمره اوراق بهادار نیست و صرف اینکه اجرای یک قرارداد با تضمین‌ها یا وثایقی همراه باشد، آن را دارای همه مزایای اسناد تجاری نمی‌سازد

هم‌اکنون لازم‌الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها تصریح شده است. مطابق با این ماده، «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار هستند.»

وی با بیان اینکه ماده مذکور، پس از تفریط‌ها و تردیدهای موجود در مورد میزان اعتبار قراردادهای بانکی، راه افراط را در پیش گرفته است، گفت: در حقیقت، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکی را در حکم اسناد رسمی و در حکم اسناد تجاری محسوب داشته و تأسیس جدیدی را به علم حقوق عرضه می‌دارد.به گفته السان، مطابق با ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، «در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.» این موضوع بدان معنا است که تأمین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود.

نسخه اصلاحی ماده ۱۵ در سال ۱۳۶۵، که به طور مطلق تمامی قراردادهای بانکی را در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می‌دانست، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و به این شرح به تصویب رسید: «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌شوند، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.»

وی با بیان اینکه افزودن شرط «عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد» برای لازم‌الاجرا بودن قرارداد بانکی، مشکلات بانک‌ها را بیشتر کرد، گفت: از آن جهت که معیاری برای تشخیص مصادیق اختلاف ارایه نشده بود، صرف ادعای اختلاف، مانع اجرای قرارداد از طریق اجرای ثبت می‌شد، زیرا اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی به اختلاف در مفاد سند را نداردمشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را

از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

کلیه امور مشاوره و پاسخگویی بصورت رایگان است
سامانه مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران

جهت اطلاع از مجموعه سوالات و قوانین قضایی می توانید به لینکهای ذیل مراجعه نمایید.

لیست کلیه سوالات مطرح شده تاکنون:
https://129i.ir/?cat=156

شما جهت ارایه دادخواست در دادسرا و دادگاه و شورای حل اختلاف نیاز به تهیه فرم و متن متناسب حقوقی که مورد قبول دادگاه باشد نیاز دارید ، لذا در همین راستا و کمک به شما ، کلیه فرم های قضایی با متن لازم حقوقی در لینک ذیل موجود می باشد که شما با دانلود رایگان آن و تنها وارد کردن اسم خود و امضاء آن ، مورد قبول دادگاه خواهد بود:
https://129i.ir/?cat=138

این لینک شامل هزاران فرم قضایی می باشد که تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو و دانلود نمایید. بعنوان مثال :

فرم قضایی : شکواییه مزاحمت تلفنی
http://129i.ir/?p=5670

فرم قضایی :اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی

http://129i.ir/?p=5663

فرم قضایی :اظهارنامه حق حضانت و سرپرستی

http://129i.ir/?p=5662

فرم قضایی :اظهارنامه مطالبه مهریه

http://129i.ir/?p=5656

فرم قضایی :اظهارنامه مطالبه نفقه

http://129i.ir/?p=5653

فرم قضایی :اظهارنامه تقسیم ماترک

http://129i.ir/?p=5644

و ده هزار فرم دیگر که شما می توانید آنرا استفاده نمایید.
اما
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در سال۱۳۹۸ در لینک ذیل موجود می باشد.
https://129i.ir/?p=6904

و کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است. لازم بذکر است محاسبه دیه براساس درصدی است که درنامه پزشک قانونی ذکر شده است بعنوان مثال هر درصدی را که در نامه پزشک قانونی گفته شده است را در عدد دومیلیون و سیصد و ده هزار تومان ضرب می کنید و دیه شما جمع درصد های ذکر شده در نامه پزشک قانونی می باشد بعنوان مثال دو درصد می شود دوتا دومیلیون و سیصد و ده هزار تومان که چهار میلیون و ششصد و بیست هزار تومان می باشد و برای اینکه بتوانید حدودا دیه خود را بدانید به لینک های ذیل مراجعه نمایید.

دیه بینایی (ماده ۶۸۹ تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی)

http://129i.ir/?p=5763

دیه شنوایی (ماده ۶۸۲ تا ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی)

http://129i.ir/?p=5761

دیه پستان (ماده ۶۶۹ تا ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی)

http://129i.ir/?p=5755

دیه اندام تناسلی و بیضه (ماده ۶۶۲ تا ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی)

http://129i.ir/?p=5752

دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه (ماده ۶۴۷ تا ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی)

http://129i.ir/?p=5744

دیه دست و پا (ماده ۶۳۵ تا ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی)

http://129i.ir/?p=5742

دیه چشم (ماده ۵۸۷ تا ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی)

http://129i.ir/?p=5726

و غیره که در آدرس فوق موجود می باشد.

http://129i.ir/?s=%D8%AF%DB%8C%D9%87

طلاق انوع مختلفی دارد اما آنچه که مرسوم است مرد باید در خواست طلاق کند و اگر مرد دارای شروط ضمن عقد نباشد مانند اعتیاد، ناتوانی جنسی و عدم حضور در منزل بیش از شش ماه متوالی و غیره ، زن می تواند درخواست طلاق بدهد. نکته مهم اینست که مهریه ارتباطی به طلاق ندارد و زن همواره می تواند مهریه خود را دریافت نماید. یادتان باشد زن حتی رابطه نامشروع هم داشته باشد مرد موظف به پرداخت مهریه می باشد.یادآوری می کنیم دختری که عقد شده و هنوز باکره است مهریه اش نصف می باشد.

در مورد طلاق ، عدم تمکین ، نفقه ، اجرت المثل و جهزیه ، لینکهای ذیل را مطالعه فرمایید

http://129i.ir/?s=%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://129i.ir/?s=%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86
http://129i.ir/?s=%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87

و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید، اما سامانه ثنا چیست؟ سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید. بعنوان مثال اگر کسی از شما شکایت کند و شما نمی دانید که چه کسی از شما شکایت کرده و موضوع شکایت چیست و کدام شهر و دادگاه می باشد، شما اگر سامانه ثنا داشته باشید برای شما پیامک می آید و یا از طریق کامپیوتر و رمز شخصی که در برگه سامانه شما وجود دارد مطلع می شوید.
پس می توانیم نتیجه بگیریم که هر ایرانی لازم است سامانه ثنا داشته باشد و کافی است برای داشتن سامانه ثنا به هر دادسرا و دادگاهی مراجعه نموده و ارایه کارت ملی و مبلغ ده هزارت

ومان برگه سامانه ثنا خود را دریافت نماید.
http://129i.ir/?s=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AB%D9%86%D8%A7

در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه بصورت رایگان لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://129i.ir/?p=3273

در مورد مزاحمت تلفنی و اخذ پرینت ، لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://129i.ir/?s=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9

در مورد ضرب و جرح عمدی و غیر عمد و شوهر ، لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://129i.ir/?s=%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D9%88+%D8%AC%D8%B1%D8%AD

در مورد کلاهبرداری و اختلاس ، لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://129i.ir/?s=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

در مورد روابط نامشروع ، زنای محصنه و غیر محصنه لینک ذیل را مطالعه فرمایید

http://129i.ir/?s=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

در مورد تصادف و بیمه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://129i.ir/?s=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81

در مورد دعاوی ملکی، سند، زمین ، ممانعت از حق و غیره لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://129i.ir/?s=%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C

در مورد دعاوی موجر و مستاجر ، قوانین ذیل را مطالعه فرمایید
http://129i.ir/?s=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1

در مورد قوانین ارث، وراث و غیره ، لینک ذیل را مطالعه فرمایید

http://129i.ir/?s=%D8%A7%D8%B1%D8%AB

در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://129i.ir/?s=%DA%86%DA%A9

شما می توانید در هرمرحله از فرآیند دادگاه از قاضی خود شکایت نمایید و دادستان ویژه به شکایت شما رسیدگی خواهد کرد اما برای اینکه بدانید که چه مواردی جزو تخلفات قاضی می باشد و چگونه شکایت کنید لینک ذیل را مطالعه فرمایید :
http://129i.ir/?s=%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C

مجددا ، از صبر و شکیبایی شما صمیمانه متشکریم
دکتر حشمدار
سامانه ملی مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *