تعرفه هزینه دادرسی و خدمات قضایی در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد

تعرفه هزینه دادرسی و خدمات قضایی در امور حقوقی

 • بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۲۰ هزار ریال
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال: ۵/۲ درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال: ۵/۳ درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی: ۵/۴ درصد محکوم به
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: ۵/۵ درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه) از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال.
 • هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال.
 • هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ۱۵.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده: ۵۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی : ۵۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد: ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال.
 • هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در امور کیفری
 • هزینه تقدیم شکایت کیفری: ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
 • هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا:۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور: ۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: نسخه اول ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: نسخه دوم ۱۵۰.۰۰۰ هزار ریال.

هزینه اجرای احکام مدنی

 • هزینه اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی): ۵ درصد محکوم به
 • هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری  (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه): از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
 • هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری

 • تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف

 • دعاوی مالی: معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
 • دعاوی کیفری و غیرمالی: معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
 • صلح و سازی با تراضی طرفین: رایگان
 • تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف: برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر
 • جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس
 • در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد: از ۳ میلیون و ۳۰۰ تومان تا ۳۳ میلیون ریال
 • هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود: از ۳۳ میلیون ریال تا ۹۹ میلیون ریال
 • هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود: از ۹۹ میلیون ریال تا ۹۹۰ میلیون ریال.

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود

 • تا مبلغ ۱میلیون ریال:۶۰.۰۰۰ هزار ریال
 • نسبت به مازاد تا ۱۰میلیون ریال: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • نسبت به مازاد تا ۱۰۰ میلیون ریال: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال: یک در هزار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *