محاسبه دیه سقط جنین چگونه است؟نطفه، علقه ، مضغه و عظام

سوال:

محاسبه دیه سقط جنین چگونه است؟

پاسخ:

ابتدا با شرایط جنین آشنا شوید؟
نطفه، علقه ، مضغه

الف – نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل ( 2 درصد )

ب – علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل ( 4 درصد )

پ – مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل ( 6 درصد )

ت – عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل ( 8 درصد )

ث – جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل ( 10 درصد )

ج – دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل ( صد در صد ) و اگر دختر باشد نصف آن ( 50 درصد ) و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل ( 75 درصد )

2 – هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.

3 – هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.

4 – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

5 – هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

6 – دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.

7 – هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.

1. استقرار سلول تخم تکثیر یافته در رحم مادر

قرآن می گوید: ما انسان را از نطفه (بی ارزشی ) آفریده ایم… و حقیقتا این اعجاز الهی است که توان تبدیل دو سلول اسپرم و تخمک بسیار ریز میکروسکوپی را به انسان بزرگ و کامل و بالغ داراست.

از نظر زیستی، سلولی که از اتصال تخمک و اسپرم حاصل می شود،«سلول تخم» نام دارد. در عرض 2 روز پس از بارداری، این سلول سفر خود را ازطریق لوله حمل تخمک (لوله رحمی) به سمت رحم آغاز می کند که این امر با فعالیت عضلات جدار لوله رحمی میسر می شود. در همین زمان، سلول؛ تخم خود را مکررا تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها به نام «مورولا» حاصل شود. پس از 5 تا 7 روز، این مجموعه سلول به رحم می رسد. این مجموعه خود را به صورتامنی در آندومتر (سلطح داخلی رحم ) جای داده و به رشد خود ادامه می دهد و ازاین لحظه به بعد، از بارداری به خوبی تثبیت می شود) و این، همان موضوعی استکه قرآن از آن، به عنوان «ثُمَّ جَعَلناهُ نُطْفَةً فِی قرارٍمَکینٍ » یاد کرده است.

2. تبدلیل نطفه به علقه (لخته خون) و شروع خلقت انسانی

مرحله بعدی، مرحله علقه است که از روز 15 تا روز 24 رویانی است. دراین مرحله، رویان توسط بند ناف به دیواره رحم متصل می شود. خون در رگ ها به صورت جزایر خونی تشکیل می شود و به رویان شکلی شبیه لخته خون می دهد. علقه اولین مرحله ای است که نطفه، که استعداد انسان شدن را دارد، وارد مرحله شکل یافته ای می شود.

لازم به ذکر است که در مرحله علقه موجودی لخته ای شکل و زالو مانند به وجود می آید که قرآن از آن، به علقه تعبیر می کند، زیرا هم از نظر شکل و هم از نظرحرکت ظاهری، مانند زالو بوده و نیز از این جهت که علقه می تواند به جسم معلق اشاره داشته باشد، زیرا جنین در شش روز اول، در داخل لوله رحمی به صورت معلق و متحرک به سمت حفره رحمی حرکت می نماید.

3. مرحله مضغه (بافت نرم)

قرآن پس از مرحله علقه، سخن از مضغه به میان می آورد یعنی لخته گوشت مانندی که حالت قوام پیدا کرده و شبیه گوشت جویده شده است که علت نام گذاری آن در قرآن شکل جنین است که به صورت شیئی که جویده شده، دیده می شود. گفتنی است که رویان در روز 24 -26 جنینی وارد مرحله مضغه می شود. این مرحله از مراحل جنین، مرحله ای است که قابلیت جنین برای دریافت صورت انسانی و ادامه مراحل بعدی برای تبدیل شدن به انسان کامل روشن می شود. چه بسا در برخی موارد، جنین چنین قابلیتی را نیابد و در نهایت یا سقط صورت می گیرد و یا به صورت انسان ناقص الخلقه ای متولد می شود. خداوند از این حقیقت با تعبیر «مخلّقه» و «غیرمخلّقه» یاد کرده است.

4. مرحله عظام (رشد استخوان ها)

از چهارمین مرحله از تکامل انسانی از نظر قرآن، شکل گیری استخوان ها و پوشاندن آن ها با گوشت است.

در طی هفته چهارم، در رویان، قطعاتی به نام سوماتیت به وجود می آیند که از این نواحی، قسمت وسیعی از اسکلت استخوانی و عضلانی بدن شکل خواهد گرفت و رشد اجزای ابتدایی تا پایان هفته شانزدهم، یعنی حدود چهارماهگی، سیر تکامل خود را طی می کند.

از نظر علمی، از هفته چهاردهم، فعالیت استخوان سازی، اسکلت جنین و حرکات اندامی آن، به خصوص با روش «اولتراسونوگرافی» مشاهده پذیرند.

هرچند استخوان سازی به معنای اسکلت انسانی در این مرحله شکل می گیرد، در تفسیر آیات مورد بحث، «به تبدیل مضغه به استخوان» باید توجه کرد. رشد جنین از این مرحله به بعد، از نظر شکل اندامی و ظاهر پوست و سایر ویژگی ها، گواه صادقی بر این است که قرآن به زیبایی اشاره می کند که ما استخوان ها را از گوشت پوشش دادیم. یعنی شکل ظاهری جنینی به پایان رسیده است

اگر زن بعد از سه هفته بارداری موجب سقط جنین شود چقدر دیه خواهد داشت؟ مطابق ماده 622 قانون مجازات اسلامی جدید نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل دارد. اگر جنین به صورت مضغه باشد و سقط شود چقدر دیه دارد؟ مضغه که در آن جنین به‌ صورت توده گوشتی درمیاید، شش‌ صدم دیه کامل میباشد. اگر چنین فقط به صورت استخوان باشد و سقط شود چقدر دیه دارد؟ اگر جنین به‌ صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌ صدم دیه کامل میباشد..

مراحل جنین در علم پزشکی:

در انسان تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می‌پذیرد؛ اسپرم‌ها که به وسیله بیضه‌های مرد ساخته می‌شوند و تخمک‌ها که به وسیله تخمدان‌های زن تولید می‌شوند… اگر یک اسپرم وارد یک تخمک شود و آن‌را بارور کند، باDNA  مرد و زن ترکیب شده، سلول‌های جدیدی حاصل می‌شوند. بارداری زمانی رخ می‌دهد که این سلول‌ها خود را در رحم جای می دهند. در طول بارداری که حدود ۴۰ ‌هفته (۹‌‌ماه) طول می‌کشد، این سلول‌ها تکامل یافته، نوزاد را به وجود می‌آورند. سلولی که از اتصال تخمک و اسپرم حاصل می‌شود، تخم نام دارد. در عرض دو ‌روز پس از بارداری، تخم سفر خود را از طریق لوله حمل تخمک به سمت رحم آغاز می‌کنند که این امر با فعالیت عضلات جدار لوله میسر می‌شود. در همین زمان، تخم خود را مکرراً‌ تقسیم می‌کند تا مجموعه‌ای از سلول‌ها به نام مورولا حاصل شود. پس از ۵ ‌تا ۷ ‌روز این مجموعه سلول به رحم می‌رسد. این مجموعه خود را به صورت امنی در آندومتر (سطح داخلی رحم) جای می‌دهد و به رشد خود ادامه می‌دهد. از این لحظه به بعد از بارداری به خوبی تثبیت می‌شود. یک بخش از مجموعه سلولـی به داخل آندومتر رشد می‌کند و تبدیل به جــفت می‌شود کـه نوزاد در حال تکامل را تغذیه می‌کند. بقیه سلول‌ها که نوزاد به وسیله آنها رشد خواهد کرد، تبدیل به جنین می‌شوند از تخمک تا جنین با تقسیم سلول‌های در حال عبور از لوله حمل تخمک،‌ تعداد آنها هر ۱۲ ‌ساعت دو برابر می‌شود.
وقتی مجموعه سلولی به رحم می‌رسد، شامل صدها سلول است. وقتی سلول‌ها در سطح داخلی رحم جای می‌گیرند،‌ تکامل خود را برای تشکیل یک جنین آغاز می‌کنند.
جنین در کیسـه‌ای در داخـل رحم تـکامـل می‌یابد. مایع آمنیوتیک مثل یک ضربه‌گیر برای این کیسه عمل می‌کند و تغذیه آن نیز به وسیله خون بندناف انجام می‌گیرد. محصول بارداری در ۸ ‌هفته اول، رویان نام دارد. در این مدت، اندام‌ها، سر و ظاهر صورت شکل می‌گیرد؛ بیشتر اعضا تشکیل می‌شوند و قلب شروع به ضربان می‌کند. رویـان بعـد از ۸‌‌ ‌هـفـتـه، جنیـن نامیـده مـی‌شود. تکامل ساختارهای بدن در سراسر بارداری ادامه می‌یابد. 
عموماً در انسان‌ھا دوران بارداری تقریباً ۳۸ هفته طول می‌کشد ‏که از زمان لقاح، یا از حاملگی، ‏تا تولد محاسیه می‌شود. در مدت ۸ هفته بعد از لقاح، ‏آن انسان در حال رشد را جنین می‌نامند، ‏که معنای آن «بزرگ شدنی در داخل» است. ‏این زمانی که دوران جنینی نامیده می‌شود، ‏با تشکیل سیستم‌ھای اصلی بدن ‏مصادف می‌باشد.
از زمان تکمیل ۸ هفته‌ای تا آخر وضع حمل، «انسان در حال رشد را رویان می‌نامند،» ‏که به معنای «اولاد زاییده نشده» می‌باشد. ‏در خلال این دوران، که دوران رویانی نامیده می‌شود. ‏بدن بزرگ‌تر شده و سیستم‌های آن شروع به کار می‌کنند.
تقریباً ۲۴ تا ۳۰ ساعت بعد از لقاح، ‏زیگوت نخستین تقسیم سلولی را ‏با استفاده از فرآیند میتوز انجام می‌دهد ‏یک سلول به دو قسمت، دو به چهار و به همین صورت این کار ادامه می‌یابد.
بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از شروع لقاح، ‏آبستنی را می‌توان با شناسایی یک هورمون ‏که به آن «عامل آبستنی اولیه» می‌گویند آبستنی را تأیید کنند.
در مدت ۳ تا ۴ روز بعد از لقاح، ‏سلول‌های تقسیم شونده جنین دارای یک شکل کروی می‌گردند. ‏و این جنین را مورولا می‌خوانند.
‏در مدّت ۴ تا ۵ روز، در داخل توپ سلولی حفره‌ای ایجاد می‌شود. ‏و پس از آن این جنین بلاستوسیست نامیده می‌شود.
‏سلول‌ھایی که در داخل بلاستوسست ھستند ‏توده داخلی سلول نامیده می‌شوند ‏و رشد سر، بدن و ساخت‌ھای دیگر را ‏که برای انسان در حال رشد حیاتی است را باعث می‌شود.
‏سلول‌ھای داخل توده سلولی داخلی ‏سلول‌ھای بنیادین نامیده می‌شوند؛ چون آنها توانایی ساخت ‏بیش از ۲۰۰ نوع سلول که در بدن انسان ‏هستند را تشکیل دهند.
بعد از جابجا شدن به طرف پایین مجرای رحمی، ‏جنین ابتدایی خود را در دیوار داخلی رحم مادر ‏جاسازی می‌کند. ‏این عمل را القاء می‌نامند، که ۶ روز بعد از لقاح ‏آغاز و ۱۰ تا ۱۲ روز بعد از آن به پایان می‌رسد.
‏در مدّت ۱ هفته، سلول‌ھای توده داخلی سلول دو تا لایه را تشکیل می‌دھند ‏که آنھا را ‏هیوبلاست و اپی بلاست می‌نامند.
در مدت تقریباً ۵/۲ هفته، ‏اپی بلاتست ۳ بافت تخصصی ‏یا طبقات سلول ابتدایی جنین ‏را تشکیل داده است ‏که آنھا را اکتودرم، ‏ایندودرم و ‏میزودرم (لایه وسطی جرثومه) می‌نامند.
‏اکتودرم ‏منشأ ساختارهای بسیاری است؛ ‏مانند مغز، ‏نخاع، ‏عصب‌ھا، ‏پوست، ‏ناخن‌ھا، ‏و مو. ‏ابندودرم دستگاہ تنفس و مسیر ھاضمه ‏را ایجاد می‌کند، ‏نیز بخش‌ھایی از اعضای اصلی را به‌وجود می‌آورد؛ ‏مانند جگر ‏و لوز المعده. ‏مزودرم قلب، ‏کلیه‌ھا، ‏استخوان‌ھا، ‏غضروف‌ها، ‏عضلات، ‏یاخته‌ھای خون، ‏و ساخت‌ھای دیگر را تشکیل می‌دھد.
در مدّت ۳ هفته ‏مغز به ۳ قسمت اصلی تقسیم می‌شود ‏که آنھا را جلو مغز ‏مغز میانی ‏و عقب مغز می‌نامند. ‏رشد دستگاه‌ھای تنفّس و ھاضمه ھم ‏در پجریان است. در ابتدا یاخته‌ھای خون ‏در کیسه محتویات نطفه ظاهر می‌شوند، ‏رگ‌ھای خونی در سرتاسر ‏جنین تشکیل می‌شوند، ‏و قلب لوله‌ای پدیدار می‌شود. ‏تقریباً بلافاصله، ‏قلب با رشد سریع بزرگ شدنی ‏در خود ‏محفظه‌هایی را ایجاد ‏و شروع به رشد می‌کند.
‏۳ هفته و یک روز ‏بعد از لقاح ‏قلب شروع به تپیدن می‌کند. ‏دستگاه گردش خون ‏یا گروهی از اعضای مربوطه نخستین دستگاه بدن است که ‏به حالت عملیاتی می‌رسد. طی ۳ و ۴ هفته ‏نقشه بدن پدیدار می‌شود؛ ‏مانند مغز، ‏نخاع، ‏و قلب جنین ‏در کیسه محتویات نطفه ‏به آسانی شناخته می‌شود.
‏رشد سریع موجب پیچیدن ‏نسبتاً جنین مسطح می‌شود. ‏این عمل شامل پیچیدن قسمتی از کیسه محتویات نطفه ‏را در داخل آستر ‏دستگاه ھاضمه ‏می‌گردد ‏و قفسه سینه ‏و حفره‌های شکمی انسان در حال رشد را ‏تشکیل می‌دھد. در مدّت ۴ هفته ‏مشیمه زلالی ‏جنین را در کیسه پر از مایع احاطه می‌کند. ‏این مایع استرلیزه، ‏که مائع مشیمه نامیده می‌شود، ‏محافظت از جنین در برابر آسیب را برعهده می‌گیرد. به‌واسطه تبدیل کردن ظواھر جلو مغز، ‏وسطی مغز، ‏و عقب مغز ‏نمود سریع مغز قابل مشاهده است. با ظھور جوانه‌های دست و پا رشد عضو بالا و زیرین ‏در مدّت ۴ هفته شروع می‌شود.

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

پاسخ سوالات شما https://129i.ir/?cat=1

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را


از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 5 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.

برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود رابه شماره 09121900500 نیز ارسال نمایند
برنامه تلگرام شماره 09221900129 جهت تنظیم لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی می باشد.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
https://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
https://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
https://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
https://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
https://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.

شماره 09221900129 جهت تنظیم لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی بصورت تلگرامی.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریمویرایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *