نکاح با زنی کہ حاملہ باشد چہ حکم دارد؟ آیا نکاح با آن جائز ھست یا خیر؟

پاسخ:

گر زن آبستن را طلاق دهند عدّه اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست بنابراین اگر مثلًا یک ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنیا آید، عدّه اش تمام می شود. {و میتواند ازدواج کند} ولی این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، بنابراین اگر زن از زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عدّه او به وضع حمل بچه اش تمام نمی شود.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی(مدظله)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *