مراحل ثبت شرکت تعاونی با اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسه

به موجب ماده‌ی۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایهٔ آن به وسیلهٔ اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، ‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایهٔ شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آنکه عضو باشند.

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می‌شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق مادهٔ ۲۶‌‌ همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر این‌ها فعالیت می‌نمایند» و به موجب مادهٔ ۲۷: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصرهٔ مادهٔ ۲۸: ‌ «‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در ۴ نسخه)

۱) صورت جلسهٔ تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیرهٔ منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

۲) اساسنامهٔ مصوب مجمع عمومی

۳) درخواست کتبی ثبت

۴) طرح پیشنهادی و ارائهٔ مجوز وزارت تعاون

۵) رسید پرداخت مقدار لازم التأدیهٔ سرمایه

۶) مدارک دعوت تشکیل اولین جلسهٔ مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ مادهٔ ۳۲)

۷) موافقت‌نامهٔ تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصرهٔ مادهٔ ۵۱)

۸) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند ۲۸ مادهٔ ۶۶ و بند ۴ مادهٔ ۵۱)

– اولین هیأت مدیرهٔ منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

– لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایهٔ تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحلهٔ تأسیس شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایهٔ شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایهٔ آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشدهٔ سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (مادهٔ ۲۱)

رویهٔ عملی مراحل ثبت

در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها، فرم نمونهٔ اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از ادارهٔ مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همهٔ شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام، ‌ که واژهٔ بیگانه نبوده، فاقد سابقهٔ ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌ادارهٔ مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را دربارهٔ نام تعیین شده اخذ کرده، سپس همهٔ مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک» ‌ ادارهٔ مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهر‌ها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کار‌شناس ادارهٔ ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیهٔ پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود.

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کار‌شناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می‌شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگهٔ تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» ادارهٔ ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پروندهٔ شرکت، ضبط و نسخهٔ دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

در ‌‌نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخهٔ دیگر را به دفتر یک روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به مادهٔ ۶ نظامنامهٔ قانون تجارت وزارت عدلیه و مادهٔ ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصهٔ شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط ادارهٔ ثبت در روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

تذکر۱: اظهارنامهٔ ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از ادارهٔ ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامهٔ مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

تذکر۲: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی» ‌ که از دوایر ادارهٔ ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌ادارهٔ ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانهٔ اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبهٔ اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و مادهٔ ۲ نظامنامهٔ قانون تجارت وزارت عدلیه)

تذکر۳: شرکت‌نامهٔ مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب مادهٔ ۵ قانون طرح اصلاحی آیین‌نامهٔ ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، ادارهٔ ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این‌رو برای تنظیم شرکت‌نامهٔ رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانهٔ اسناد رسمی نیست.

تذکر۴: در صورت‌جلسهٔ مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیهٔ شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آن‌ها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسهٔ مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایهٔ شرکت و پرداخت آن از طرف کلیهٔ شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایهٔ شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

دستور العمل تشکیل تعاونی‌ها (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

الف- کلیات
ماده۱- شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند
الف – شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این‌ها فعالیت می‌نماید
ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.
تبصره- در شرکت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است.
ماده۲- شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند.
الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.
ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر این‌ها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.
تبصره۱- در تابلو‌ها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است و باید بطور خوانا قید شود. تبصره۲- برای واحدهای صنفی شهرستان‌ها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود.
تبصره۳- شرکتهای تعاونی با بیش از ۵۰۰ عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آن‌ها مجموعاً بیش از ۲۰۰۰ عضو باشد، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.
ماده ۳- در انواع شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن بوده و رعایت مورازد زیر الزامی است.
الف) حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکتهای تعاونی نباید از ۷ نفر عضو کمتر باشد
ب) در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند. تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل ۵۰% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.
ج) در شرکتهای تعاونی که بدون استفاده از کمکهای دولتی و یا با هدف سرمایه گذاری تشکیل می‌شوند و حداقل ۵۰% سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تأمین می‌گردد. رعایت بند (ب) الزامی نمی‌باشد.
د) حداکثر تعداد اعضاء در تعاونیهای مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت (دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنابه تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می‌گردد.
هـ) رعایت تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل تشکیل تعاونی‌ها درخصوص تعاونیهای فوق الذکر الزامی نمی‌باشد.
ماده۴- تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیأت مؤسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد شد. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
تبصره۱- در شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره۲- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو سال بیشتر باشد تادیه نمایند.
ماده۵- سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از ۳۰ درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.
ماده۶- اتحادیه تعاونی با عضویت شرکتهای و تعاونیهای داوطلب و با حداقل ۷ عضو که دارای موضوع فعالیت واحد باشند در سطح شهرستان یا استان تشکیل می‌شوند.
تبصره۱- شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های مرکزی اقدام نمایند.
تبصره۲- هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است.
تبصره۳- تشکیل اتحادیه مرکزی با مجز وزارت تعاون خواهد بود.
تبصره۴- اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیهای عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه‌از نمایندگان تعاونیهای عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند.
تبصره ۵- حداقل تعداد اعضاء اتحادیه‌های سراسری در زمان ثبت و دوران فعالیت ۱۵ عضو تعیین می‌گردد. اعضاء اتحادیه‌های سراسری، اتحادیه‌های استانی می‌باشند.
در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه سراسری ضروری است و تعداداعضاء به حد نصاب نمی‌رسد، تشکیل اتحادیه با مجوز وزیر تعاون و رعایت حداقل قانونی بلامانع است.

ب) مراحل تشکیل تعاونی‌ها
ماده ۷- برای تشکیل تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.
تبصره- موسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی‌ها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.
ماده ۸- هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تشکیل تعاونی با هدف‌ها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار (طبق فرم شماره۱) به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.
تبصره۱- مدارکی که هیات موسس بایستی ارائه نماید
الف- تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
ب- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
ج- برگ عدم سوء پیشینه
تبصره۲- کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند
ماده ۹- اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت ۵ روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت (طبق فرم شماره ۲) نمونه اساسنامه و فرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.
ماده ۱۰- هیات موسس پس از اخذ موافقنامه تشکیل باید اقدامات زیر را انجام دهد
الف- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس
ب- تدوین اساسنامه پیشنهادی
ج- افتتاح حساب به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانک‌ها تعیین می‌گردد.
د- دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
هـ- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آن‌ها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی
و- ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کار‌شناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم
ز- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره ۳) با رعایت فاصله زمانی حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.
تبصره- در سایر مجامع عمومی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباشد، فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی، حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود
ح- ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی
ط- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره کل/ اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی
ی- سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره ۴) تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، منشی، و دو ناظر) از قبیل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود. ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از ۷ نفر (رئیس، نائب رئیس، ‌ منشی و چهار ناظر) خواهد بود.
ماده ۱۱- در مورد شرکتهای تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئید وزارت تعاون بوده وطبق فرم‌های شماره ۱۰ و ۱۱ عمل خواهد بود.
ماده ۱۲-داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونی‌ها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را (بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی‌ها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.
ماده ۱۳- کارکنان دولت نمی‌توانندتصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.
ماده ۱۴- هیات مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی، برگه ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را (طبق فرم شماره ۵) با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.
تبصره – در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می‌تواند یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو (در تعاونیهای بزرگ دو عضو) را عهده دار باشد.
ماده ۱۵- با تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه آخر اساسنامه به امضای هیئت رئیسه می‌رسد. بدیهی است تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.
تبصره- اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، می‌توانند تقاضای عضویت خود را پس بگیرند دراینصورت هیات مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود.
ماده ۱۶- پس از انتخاب هیئت مدیره وظایف هیات موسس بپایان رسیده و هئیت رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورتجلسه کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده است به هیئت مدیره تحویل می‌دهد.
ماده ۱۷- هئیت مدیره در اولین جلسه خود (طبق فرم شماره ۶) رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثت تعاونی را انجام دهد.
تبصره ۱- مدیر عامل باید حائزشرایط ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی باشد و مدارک موضوع بند ۱۲ این دستورالعمل را تحویل هئیت مدیره نماید
تبصره۲- در صورتیکه هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد ظرف مدت ۲ روز بایدمراتب را کتباً به اداره کل / اداره تعاون اعلام نماید. اداره کل / اداره تعاون موظف است طبق قوانین و مقررات مربوط ظرف ۳ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید
ماده ۱۸- اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود
ماده ۱۹- هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء (طبق فرم شماره ۷) تنظیم و به اداره کل / اداره تعاون تحویل می‌گردد.
ماده ۲۰-مدارک لازم ظرف مدت ۵ روز از طریق اداره کل / اداره تعاون (طبق فرم شماره ۸) به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود. اداره کل / اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکت‌ها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی (طبق فرم شماره ۹) اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات وسایر اقدامات پس از تأسیس تعاونی بعهده اداره کل / اداره تعاون خواهد بود.

فرم شماره ۱
اینجانبان هیات موسس شرکت / اتحادیه تعاونی………… ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی پیوست و معرفی آقای / خانم…………………….. فرزند………… بشماره شناسنامه……………… صادره از……………….. بعنوان نماینده تام الاختیار این هیات جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم، بدینوسیله درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی…………… را می‌نمائیم.
نام و نام خانوادگی و امضاء هیات مؤسس

نشانی کامل و تلفن نماینده هیات موسس

فرم شماره ۲
بازگشت به درخواست مورخ……………… کلیات طرح پیشنهادی ارائه شده بررسی و تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی……………………….. مشروط به رعایت مشخصات مذکور در کلیات و ضوابط و مقررات قانون مربوط بلامانع اعلام می‌گردد.
مقتضی است طبق دستورالعمل پیوست نسبت به انجام مراحل و تشریفات قانونی تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ صدور این موافقت نامه اقدام و مدارک لازم را جهت بررسی و صدور مجوز ثبت به این اداره کل/اداره معتبر خواهد بود.
اداره کل / اداره تعاون
فرم شماره ۳
تاریخ:
اولین مجمع عمومی عادی شرکت/اتحادیه‌تعاونی………………. (درشرف تأسیس) در ساعت…………. روز………… مورخ…………… در محل……………… برگزار می‌شود از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می‌شودبا در دست داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهمرسانید.
ضمناً داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی موظفند تا ۵ روز پس از صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوط رابه هیات موسس تحویل نمایند.
دستور جلسه:
۱- گزارش هیات موسس در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقدی و اتخاد تصمیم در مورد آن‌ها
۲- بررسی و تصویب اساسنامه
۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره وفق اساسنامه تصویبی
۴- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و عالی البدل وفق اساسنامه تصویبی ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های تعاونی
۶- دادن مأموریت به اعضای هیئت مدیره جهت ثبت تعاونی
فرم شماره ۴
اولین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی……………. (در شرف تأسیس) طبق دعوتنامه مورخ………….. در ساعت…………. روز………… مورخ………… با حضور………… نفر از دوطلبان عضویت در محل……………………………………………….. تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه بوسیله آقای / خانم………………. رئیس سنی، بدواً نسبت بانتخاب هیات رئیسه جلسه رای گیری بعمل آمد و در نتیجه آقای / خانم…………………………………………………………….. شدند. آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه مجمع توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
۱- گزارش هیات موسس در موارد آوردهای غیر نقدی و هزینه‌های انجام یافته قرائتو بشرح ذیل تصویب رسید…………………………………………………………………………………………………..
۲- اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در………….. ماده و………………. تبصره با رأی………………. نفر موافق بتصویب رسید و ذیل کلیه صفحات آن توسط هیئت رئیسه مجمع امضاء گردید.
۳- نسبت به انتخاب………………. نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و…………….. نفر اعضای علی البدل وفق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی بعمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب:
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
۱-
۲-
۳-
بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
۱-
۲-
بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال و
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
۱- ۲-
پست بازرس یا بازرسان اصلی شرکت تعاون
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
۱-
۲-
بسمت بازرس یا بازرسان علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۴- روزنامه……………………… برای درج آگهی‌های شرکت تعاونی تعیین گردید.
۵- مجمع عمومی عادی به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر مأموریت و وکالت می‌دهد حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء
رئیس مجمع نائیت رئیس مجمع منشی مجمع
نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین:
فرم شماره ۵
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر امضاء ملاحظات

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون

اساسنامه

شرکت تعاونی……………………………………………

مقدمه:
حسن تعاون مدنیت و داد
مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می‌کند و زمینه را برای جلوگیری از تیبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می‌سازد. حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند.
متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی………………………………………………………. می‌باشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال ۱۳۷۰ که ملهم از اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آن‌ها رسیده است.
اعضای تعاونی………………………………… در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که ‹‹آزادانه و با اختیار کامل›› و با قبول سهم در ‹‹مشارکت اقتصادی›› آنرا پذیرفته‌اند، تعهد می‌نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت ‹‹حقوق مساوی اعضاء›› کوشش فردی و تلاش همگانیشان را همراه با ‹‹کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز››برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تأکید بر ‹‹خودگردانی و خوداتکایی›› بکار گیرند. باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی، ریشه‌ای پای برجا و پیشینه‌ای دیرینه دارد، شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضاء باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر، فعالانه دست بهم داده‌اند و می‌کوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در کنار کلیه تعاونگران کشور›› در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخهای تولید و خدمات، با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر، ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ‹‹یاری رسان جامعه›› و دولت نیز باشند.

امضای هیئت رئیسه مجمع عمومی:

فصل اول
ماده۱- نام: شرکت تعاونی……………………………………. و نوع آن…………………………. است که در این اساسنامه به اختصار، ‹‹تعاونی›› نامیده می‌شود.
درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و سید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر این‌ها فعالیت کند. نوع آن، تولیدی، خواهد بود.
درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع‌های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره‌ای، اشتغال و سایر زمینه‌ها برای اعضاء فعالیت کند
، توزیعی، خواهد بود.
درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت
، تولیدی، یا، توزیعی، و یا، تولیدی- توزیعی، درج شود.
ماده۲- اهداف تعاونی:
۱- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی.
۲- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.
۳-
۴-
بندهای ۱و۲ اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از: تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیازهای حرفه‌ای و شغلی اعضاء، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء، تأمین مسکن اعضاء و….
ماده۳- موضوع فعالیت:
—————-
—————-
—————-
(موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده ۲ این اساسنامه و طرح تأسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون رسیده است نوشته شود. به دفترچه راهنمای اهداف و موضوع فعالیت تعاونی‌ها مراجعه شود درهرحال تعاونی می‌تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود.)
– اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.
– اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.
– تودیع وجود به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک‌ها و یا صندوق تعاون.
– مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها.
– سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.
– مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.

تبصره۱- درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.
تبصره۲-…………………………………….
تبصره۳-…………………………………….
(حسب موضوع فعالیت تعاونی ممکن است لازم باشد تبصره یا تبصره‌های دیگری اضافه‌شود-به‌دفترچه راهنمای موضوع‌فعالیت‌ها مراجعه گردد و تبصره‌های اضافی نوشته شود).
ماده۴- حوزه عملیات تعاونی:……………………………………… می‌باشد.
(محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی مانند روستا، شهر، شهرستان، استان یا سراسر کشور نوشته شود).
ماده۵- مدت تعاونی از تاریخ ثبت………………………………… است.
(مدت تعاونی می‌تواند نامحدود و یا برای مدتی محدود تعیین شود، در هر حال در تعاونیهای مسکن مدت محدود و حداکثر ۵ سال خواهد بود.)
ماده۶- مرکز اصلی عملیات تعاونی………………………………………………………………………………………… و نشانی آن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. است.
هیئت مدیره می‌تواند اقدام به ایجاد شعب و دفا‌تر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر آن اقدام کند؛ دراینصورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیئت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.
(شهرویاروستایی که اداره امور تعاونی درآن مستقر است بعنوان مرکزاصلی تعاونی باید نوشته شود؛ نشانی دفتر مرکزی (مرکز اداره امور تعاونی) نیز بعنوان نشانی مرکز اصلی درج شود.)
ماده۷- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ…………………………………. ریال‌است‌که‌به……………… سهم…………………. ریالی منقسم گردیده است، مبلغ……………………………… ریال آن نقداً توسط اعضاء‌پرداخت و مبلغ……………………………… ریال آن توسط……………….. (دستگاههای‌موضوع‌ماده۱۷قانون‌بخش تعاونی درصورتیکه‌شریک تعاونی باشند باید نوشته شود) تأمین‌ومعادل……………………………….. ریال نیز بصروت آورده نقدی توسط اعضاء/دستگاههای موضوع ماده۱۷ قانون تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آن‌ها می‌باشد.
ماده۸- هریک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک‌سوم مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده، درموقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.
تبصره-اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند و از دوسال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأدیه نمایند.
ماده۹- سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند؛ دراینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از ۱۵ درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.

ماده۱۰- سهام تعاونی بانام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجدشرایط) جدید با موافقت هیئت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۹ مجاز می‌باشد.
ماده۱۱- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هریک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری کرده‌اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.
تبصره۱- ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادرنشده تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.
تبصره۲- نام و نشانی و تعداد سهم هریک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هرنقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت
ماده۱۲- عضویت در تعاونی برای کلیه واگذین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یاحقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است:
الف-شرایط عمومی
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.
۴- درخواست‌کتبی‌عضویت‌و‌تعهدرعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل…………….. سهم از سهام تعاونی.
ب-شرایط اختصاصی
………………………………
………………………………
‍‍‍) تعاونی می‌تواند دارای شرایط عضویت اختصاصی باشد، دراینصورت درجای خالی شرایط اختصاصی باید نوشته شود مانند: ساکنین استان، شهرستان و یا روستا و محله خاص ایثارگران……………….. دانشجویان……………… صاحبان حرفه………………… کارمندان یا کارگران سازمان معین فارغ التحصیلان……………….. و………………..
تبصره-احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیئت مدیره است و هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی هیئت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هریک از شرایط مذکوره باشند، درخواست عضویت آن‌ها را ردکند.
ماده۱۳- مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره- مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده۱۷ قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشدمگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده۱۴- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل‌کنند.
ماده۱۵- تعاونی می‌تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و درصورت وصول نشدن طلب و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اخطارنامه، ازکل مطالبات وی از تعاونی و درصورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.
ماده۱۶- خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.
تبصره- درصورتیکه خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.
((درصورتیکه تعاونی از نوع تولیدی باشد تبصره ذیل نیز باید اضافه شود.))
تبصره۲- در تعاونیهای تولید هیئت مدیره موظف است قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی ومراتب را به آن‌ها اعلام نماید. در اینصورت اینگونه اعضاء حداقل ۶ ماه قبل از استعفاء از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.
ماده۱۷- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:
۱- از دست دادن هریک از شرایط عمومی یااختصاصی عضویت مقرر دراین اساسنامه، به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.
۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دواخطارکتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذاشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.
۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید.
تبصره- تشخیص موارد فوق بنابه‌پیشنهادهریک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی‌ عادی‌ خواهد ‌بود.
ماده۱۸- درصورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو براساس…………………. محاسبه و پس از منظورنمودن سایرحقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسربدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهدشد.
درجای خالی می‌توان از هریک از روشهای قیمت روز، ارزش اسمی، میانگین ارزش روز و ارزش دفتری، ارزش ویژه (مجموع ارزش اسمی و اندوخته‌ها تقسیم بر سهام) و یا هر روش مناسب دیگر استفاده کرد.
تبصره- درصورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین، قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیئت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.
ماده۱۹- درصورت فوت عضو، ورثه وی که واجدشرایط عضویت بارعایت تبصره ماده۱۲ این اساسنامه باشند، عضو تعاونی شناخته می‌شوند ودرصورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابه تعاونی بپردازند؛ اما اگر

کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجدشرایط نباشند، عضویت لغومیگردد.
تبصره- اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیئت مدیره عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

فصل سوم- ارکان تعاونی
ماده۲۰-ارکان تعاونی عبارتست از:
۱- مجمع عمومی ۲-هیئت مدیره ۳- بازرس/بازرسان.
ماده۲۱- مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده
چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) خواهد بود.
۲- هیئت مدیره:
ماده۲۲- هیأت مدیره مرکب از….. نفر عضو اصلی و…… نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
(تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره ۳ یا ۵ یا ۷ نفر بوده و تا یک سوم اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل خواهند بود)
تبصره۱- افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره۲- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر ره بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می‌کند.
تبصره۳- در صورت استعفاء فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر مورجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید. غیبت غیر موجه مکرر به موادی اطلاق می‌شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره جاضر نشود.
تبصره۴- در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجامع عمومی فوق‌العاده، مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.
تبصره۵- در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.
ماده۲۳- پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتیکه هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره

موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.
ماده۲۴– هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج از تعاونی، برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.
ماده۲۵– جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت می‌گردد و بامضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.
تبصره– جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.
ماده۲۶– هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف ذیل است:
۱- دعوت مجمع عمومی (عادی، فوق‌العاده)
۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.
۳- نصب و عزل و قبول و استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی.
۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره.
۵- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حساب‌ها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و وترازنامه به مجمع عمومی.
۶- تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
۷- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی وتقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۸- پیشنهاد آئین‌نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.
۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق وکیل غیر.

۱۰- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آن‌ها مشارکت دارد.
۱۱- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دونفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قرارداد‌ها و اسناد تعهدآور تعاونی.
۱۲- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.
ماده۲۷– هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی، و سایر سازمان‌ها اعمال کند.
مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
ماده۲۸– معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس / بازرسان / تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.
ماده۲۹– هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضا هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.
ماده۳۰– تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفا‌تر و حساب‌ها و موجودیهای تعاونی به هیئت مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتیب معرفی اعضاهای مجاز داده شود.
تبصره- شروع تصدی مشروط به این است که در صورت عدم «فوت یا قبول استعفا یا برکناری» هیئت مدیره قبلی، مدت ماموریت آن‌ها، خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیئت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره جدید باشد.
ماده۳۱– مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس / بازرسان / شرکت برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.
تبصره– در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
ماده۳۲– استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.
ماده۳۳– هیچیک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس / بازرسان / یا مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت بازرسی یا

مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.
ماده۳۴– نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند.
ماده۳۵– داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند.
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- ایمان و تعهد عملی به اسلام «در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، تعهد عملی به دین خود»
۳- دارابودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی
۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۵- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
۶- عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

۳ – بازرسی
ماده۳۶– مجمع عمومی عادی…. از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان / انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
«تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر»
تبصره۱– در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس / بازرسان / اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان / علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره۲– حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
تبصره۳– تا زمانی که بازرس / بازرسان / جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس / بازرسان / قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.
ماده۳۷– وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
۲- رسیدگی به حساب‌ها، دفا‌تر، اسناد – صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کار‌شناس که در این صورت پرداخت هزینه کار‌شناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.
۳- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.
تبصره۱– بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.
تبصره۲– بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواند / می‌توانند / بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند / کنند / و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار نظر دارد / دارند /.
ماده۳۸– در صورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند، مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.
ماده۳۹– بازرس / بازرسان / نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول است.

فصل چهارم: مقررات مالی
ماده۴۰– ابتدای سال مالی تعاونی اول…. ماه و انتهای آن آخر…. ماه‌‌‌ همان سال / سال بعد / خواهد بود باستثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان…. ماه است.
ماده۴۱– هیئت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارش‌ها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل ازتاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس / بازرسان / تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس / بازرسان / قرار دهد و نسخه‌ای از آن‌ها را نیز به وزارت تعاون ارسال دارد.
ماده۴۲– هریک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش و یا شکایات خود را به بازرس / بازرسان / اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت، با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود.
مدیران تعاونی موظفند با کار‌شناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.
ماده۴۳– در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفا‌تر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و

قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.
ماده۴۴- هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.
ماده۴۵- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها، صندوق تعاون و سایر مؤسسات اعتباری، پس از تصویت هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.
ماده۴۶- سود خاص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
۱- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عموم عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌‌شود.
۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی
۳- چهار درصد از سود خالض بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.
۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
۵- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص…………… تقسیم می‌گردد.
(در تعاونی‌های تولیدی در جای خالی می‌توان توشت: به نسبت سهام و در تعاونیها‌ی توزیعی نوشته شود ۵۰% به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضاء با تعاونی)
تبصره۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.
تبصره۲- تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد. استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.
تبصره۳- هیئت مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.

فصل پنجم: مقررات مختلف
ماده۴۷- هر یک از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشد می‌تواند نماینده‌ای برای نظارت بر تعاونی‌ و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.
ماده۴۸- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده۴۹- در صورتیکه محمع عمومی فوق‌العاده تغییر عضی از مواد اساسنامه را تصویب کند درصورت تأئید وزارت

تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.
ماده۵۰- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرارگرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
ماده۵۱- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.
ماده۵۲- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری بصورت کدخدا منشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی واتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (بصورت کدخدا منشی) ارجاع می‌شود.
– در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوری (بصورت کدخدا منشی) خواهد بود.
این اساسنامه در ۵۲ ماده و….. تبصره در مجمع عمومی…….. مورخه…….. به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، قانون شرکت‌های تعاونی (در مواردیکه به قوت خود باقی است)، آیین نامه‌ها، دستورالعملهای قانونی و قرارهای منعقده بین شرکت‌و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد.